IP, IT & Life Sciences

Border Protection Measures in Moldova

The adoption of border protection measures by the Moldovan authorities appears to be a big step forward, given the large volume of piracy and counterfeit goods that have plagued the Republic of Moldova since it has declared its independence.

General

The Moldovan Customs Code (Codul Vamal al Republicii Moldova) (“Customs Code”) empowers representatives of the Moldovan Customs Service (“Service”) to act either: (i) ex-officio; or (ii) on the basis of requests filed by intellectual property (“IP”) right-holders (“Holder”).

Ex-officio measures

The representatives of the Service are entitled, acting ex-officio, to seize and detain goods presented for customs clearance for a period of four days where sufficient grounds exist to suspect that the goods may infringe certain IP rights. Holders are then granted four days, calculated from the date that they were notified of the detention of the goods, to file a request for intervention (“Request”) pursuant to Art 302 (1) of the Customs Code. Should no Request be filed, the goods will be released and the customs clearance procedure will continue (Art 302 (2) Customs Code).

Measures taken at a holder’s request

In addition to this ex-officio procedure, filings of pre-seizure Requests by Holders have become more common in Moldova. This option holds multiple advantages:

(i) Holders have the opportunity to provide information about the relevant goods to the customs authorities. This information, which can include, for example, identification details, countries of production, transportation routes, technical specifications, and so on, may assist the Service in recognising infringing goods and distinguishing between infringing and genuine goods (Art 302¹ (3) Customs Code);

(ii) Requests, if accepted, are valid one year, during which Holders are exempted from the obligation to present information anew each time the customs authority has to intervene (art 303 (1) Customs Code);

(iii) Holders are granted a 10-days term (three days for perishable goods) to initiate actions with regard to goods intended for introduction to the territory of Moldova and which are suspected of infringing the Holder’s IP rights. This term is longer than the four-days granted in case of ex-officio measures (art 304 (2) (a) (3) Customs Code);

(iv) Holders are exempted from the obligation to pay administrative fees in connection with the management of the Request (art 302¹ (7) Customs Code).
The procedure on filing and acceptance of the request

Requests filed by Holders with the Service are required to contain at least:

(i) identification data of the Holder;

(ii) a precise and detailed technical description of the genuine goods, the information about the producer and the production place, and information about other right holders;

(iii) any specific information, known by the Holder, about the methods of infringement of the Holder’s rights; and

(iv) contact details for a representative of the Holder (art 302¹ (1) Customs Code).

A Holder should also provide other information, including photographs and samples, which could help the Service to differentiate between genuine goods and goods which may infringe the Holder’s IP rights (art 302¹ (2) (3) Customs Code).

Further, the Request is to be accompanied by documents confirming that the applicant is the Holder and by a declaration of consent on the part of the applicant to assume responsibility, including to cover any incurred expenses, in case it turns out that the goods that are intended to be introduced into Moldovan territory do not infringe on the Holder’s IP rights (art 302¹ (4) Customs Code).

Within 30 days of filing the Request, the Service is to notify the applicant whether it has been accepted or rejected. The Service’s decision on this matter can be contested in court within 30 days, calculated from the date the applicant was notified of the decision (art 302¹ (6) (8) Customs Code).

The rules on border protection measures can constitute an efficient mechanism in fighting against the infringement of intellectual property rights, but only if cooperation between the customs authority and the holders of the respective intellectual property rights is good.

Măsuri de protecție la frontieră în Republica Moldova

Adoptarea de către autorităţile moldoveneşti a regulilor de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră reprezintă un pas important înainte, dacă este să luăm în calcul volumul impunător de probleme în sfera pirateriei şi contrafacerii, pe care Moldova le întâmpină în perioada de după declararea independenţei sale.

Generalităţi

Codul Vamal al Republicii Moldova (Codul Vamal) distinge două tipuri de măsuri întreprinse de către reprezentanţii Serviciului Vamal al Republicii Moldova (Serviciul) cu scop de prevenire a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală (PI): (i) măsuri ex officio; şi (ii) măsuri luate în baza cererii depuse anticipat de către titularul respectivelor drepturi de PI (Titularul).

Măsuri ex officio

Reprezentanţii Serviciului sunt împuterniciţi să suspende operaţiunile de vămuire şi/sau să reţină pentru o perioadă de maxim patru zile bunurile prezentate pentru vămuire în cazul în care sunt suficiente temeiuri de a suspecta că aceste bunuri încalcă anumite drepturi de PI. În acest context, Titularului i se oferă patru zile, curgând din momentul notificării sale despre suspendarea sau reţinerea bunurilor, pentru depunerea unei cereri de intervenţie (Cererea) (art. 302(1) din Codul Vamal). În caz contrar, bunurile sunt eliberate de sub reţinere şi operaţiunea de vămuire continuă.

Măsuri luate la cererea Titularului

Deşi măsurile ex officio se pot dovedi a fi eficiente împotriva încălcării drepturilor de PI, procedura de depunere anticipată a Cererii a devenit una utilizată mai des, întrucât prezintă anumite avantaje:

(i) Titularul are posibilitatea să ofere autorităţilor vamale informaţia integrală cu privire la bunurile sub obiecte ale PI. De exemplu, datele de identificare, ţara de producere, rutele de transport, specificaţiile tehnice, etc., dacă sunt oferite anticipat, pot fi de un mare ajutor pentru a face diferența între bunurile originale şi bunurile care pot încălca un drept de PI (art. 3021(3) din Codul Vamal);

(ii) Cererea acceptată stabileşte o perioadă de intervenţie de un an, ceea ce înseamnă că Titularul este eliberat de obligaţia de a prezenta informaţii de fiecare dată când măsurile de intervenție urmează fi luate de către autorităţile vamale (art. 303(1) din Codul Vamal);

(iii) Titularului i se acordă un termen de 10 zile (trei zile în cazul bunurilor perisabile) pentru a iniția o acţiune în privinţa bunurilor care urmează a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi care sunt suspectate de încălcarea drepturilor de PI ale Titularului. Un astfel de termen este mai extins decât termenul de patru zile acordat în cazul măsurilor ex officio (art. 304(2)(a)(3) din Codul Vamal);

(iv) Titularul este scutit de obligaţia de a achita oricare redevențe / taxe pentru acoperirea cheltuielilor administrative aferente gestionării cererii de intervenţie (art. 3021(7) din Codul Vamal).

Procedura de depunere şi acceptare a Cererii

Cererea este depusă de către Titular la Serviciu şi urmează să conţină cel puţin:

(a) datele de identificare ale Titularului; şi

(b) o descriere tehnică precisă şi detaliată a mărfurilor originale, informaţie despre producător şi locul producerii, precum şi informaţii despre alţi titulari de drept; şi

© orice informaţie specifică, cunoscută Titularului, despre metodele de încălcare a drepturilor Titularului; şi

(d) numele şi adresa persoanei de contact a Titularului (art. 3021(1) din Codul Vamal).

Titularul, de asemenea, va furniza alte informaţii, inclusiv fotografii şi mostre, care ar putea contribui la diferenţierea dintre bunurile originale şi bunurile care pot încălca drepturile de PI (art. 3021(2)(3) din Codul Vamal).

Suplimentar, Cererea va fi însoţită de actul ce confirmă calitatea de Titular a persoanei care depune sau din numele căreia se depune Cererea, precum și declarația unei astfel de persoane de acceptare a responsabilității, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile suportate, în cazul în care se constată că bunurile care urmează să fie introduse pe teritoriul Republicii Moldova nu încalcă drepturile de PI ale Titularului (art. 3021(6)(8) din Codul Vamal).

În termen de 30 zile din data depunerii Cererii, Serviciul urmează să informeze persoana care a depus Cererea despre acceptarea Cererii sau despre refuzul în acceptarea Cererii. Decizia de refuz în acceptarea Cererii poate fi contestată în instanța de judecată în termen de 30 zile, calculate din momentul aducerii la cunoștința persoanei care a depus Cererea și/sau din numele căruia a fost depusă Cererea a deciziei respective (art. 302¹(6)(8) din Codul Vamal).

Regulile cu privire la măsurile de protecție la frontieră pot constitui un mecanism eficient în lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, însă doar sub condiția unei strânse cooperări dintre autorităţile vamale şi titularii drepturilor de proprietate intelectuală.


roadmap 15
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


http://roadmap2016.schoenherr.eu/border-protection-measures-in-moldova/