Real Estate

Croatia: Great Real Estate Potential for Higher Level Tourism

Although the country has been a desirable tourist destination for decades, Croatia’s tourism industry is still underdeveloped. Can Croatia offer visitors more than just its natural beauty?

The Croatian Mediterranean is the destination of choice

For decades Croatia has attracted visitors through its natural beauty and the richness of its cultural and heritage. Famous for its crystal clear sea, natural beaches, a highly indented coastline, more than 1,000 islands, greenery, woods, and many other natural attractions, Croatia has always been a Mediterranean destination of choice. Global market trends show, however, that so-called “sun and sea” tourism no longer satisfies the needs of modern tourists Croatia aims to attract and it is certainly not attracting visitors with a high quality, diverse tourism industry.

Recognised need for tourism development

At the moment, Croatia lacks some of the infrastructure necessary for modern tourists. Currently hotels make up only 13 % of all accommodation – and only 40 % of those hotels that do exist – fall within the four- and five-star category. Instead, capacity is dominated by private accommodation (making up almost 50 % of the total) with campsites making up another 25 %.

In addition to a shortage of high-quality hotels, Croatia lacks congress centres, theme parks, golf courses, high-quality cycling tracks, and other facilities necessary to increase tourism and position itself competitively in the tourist market.

One of the reasons for the insufficient development of the Croatian tourist industry lies in the fact that, until recently, successful investments required overcoming uncoordinated and complicated legal regulations and bureaucratic obstacles such as long waiting periods for issuing of necessary permits. The need to develop and modernise Croatian tourism and the potential that lies in the Croatian tourism sector, however, has been recognised both by the Croatian Government and by potential investors. Accordingly, although the problems described above have not been entirely solved, the Croatian Government has considerably increased incentives for launching investment projects, and it is implementing new regulations to generate further investment in the tourism sector. The aim is not only to accelerate the development of tourism on the coast, but also to activate tourism in continental Croatia which carries significant tourist potential as well.

Recent and ongoing projects and investment opportunities

Since June 2013 the Croatian Agency for Investment and Competitiveness has published the Catalogue of Investment Opportunities in Croatia, which provides relevant information on projects for sale or projects needing strategic partners, resulting in several successful linkages between tourism companies and strategic partners. In addition, public invitations for expression of non-binding interest have recently been published for several projects owned by the Republic of Croatia, including the Hoteli Maestral Plc. Dubrovnik, the Imperial Plc. Rab, and the Home for the Elderly and Disabled – Gerontology Center Volosko.

The newest edition to the Catalogue, published in July 2015, includes 54 investment projects, 30 of which are public projects (state-owned portfolios) and 24 of which are private. Almost half of these projects involve the tourism sector (eg, the “Aquae Balissae” Hotel project, which involves the construction of a family thermal hotel with additional facilities in the central part of continental Croatia; the “Esterhazy Castle” project, involving the reconstruction of the castle complex into a five-star hotel in the eastern part of continental Croatia; and the “Kupari” project, involving the development of a high-end tourism resort on in south Dalmatia).

Market development and predictions, along with the increasing number of ongoing projects, demonstrate the obvious growth potential and, thus, point towards key investment opportunities in Croatia in specific tourism sectors, including the nautical, high-end hotels, health, gastronomy, oenology, rural and mountain, golf, adventure and sport, and eco-tourism sectors. It is reasonable to believe that such growth potential and investment opportunities will not be overlooked by prospective investors, both domestic and foreign.

The natural comparative advantages of Croatia – such as its crystal clear sea, highly indented coast, more than 1,000 islands, greenery, woods, more than 1,000 castles and fortifications and other cultural monuments, climate, location and accessibility – serve as a great basis for Croatia to become an established high-end tourism destination. Investment is required in order to realise the potential Croatia has to offer. With Croatia being recognised as a rising star in the global tourism market, now is the right time to invest.

Hrvatska: Veliki potencijal za elitni turizam

Hrvatska je već desetljećima poželjno turističko odredište, no njena turistička industrija je još uvijek nedovoljno razvijena. Može li Hrvatska posjetiteljima ponuditi nešto više od (samo) prirodnih ljepota?

Hrvatski Mediteran je poželjno odredište

Hrvatska već desetljećima privlači posjetitelje svojom prirodnom ljepotom i bogatstvom kulturnog nasljeđa. Poznata po svom kristalno jasnom moru, prirodnim plažama, iznimno razvedenoj obali, više od 1.000 otoka, zelenilu, šumama, te mnogim drugim prirodnim ljepotama, Hrvatska je oduvijek bila poželjno mediteransko odredište. Svjetski trendovi međutim pokazuju da takozvani “sunce i more” turizam više ne zadovoljava potrebe modernih turista koje Hrvatska želi privući, a posebice ne privlači posjetitelje visoko kvalitetnom i raznolikom turističkom ponudom.

Prepoznata potreba za razvojem turizma

Trenutno Hrvatskoj nedostaje određena infrastruktura nužna za moderni turizam. Prema sadašnjem stanju hoteli čine samo 13 % ukupnog smještajnog kapaciteta – a samo 40% postojećih hotela ulazi u kategoriju hotela sa četiri ili pet zvjezdica. Nasuprot tome, u smještajnim kapacitetima prevladava privatni smještaj (koji čini 50 % ukupnih kapaciteta), uz smještaj u kampovima koji čini daljnjih 25 % ukupne smještajne ponude.

Pored nedostajućih luksuznih hotela, Hrvatskoj nedostaju i kongresni centri, tematski (zabavni) parkovi, golf igrališta, visoko kvalitetne biciklističke staze, kao i ostala infrastruktura i objekti nužni za podizanje razine turističke ponude i kompetitivno pozicioniranje na tržištu.

Jedan od razloga nedostatnog razvoja hrvatske turističke industrije leži u činjenici da je, sve do nedavno, za uspješnu realizaciju investicije bilo potrebno svladavanje nekoordiniranih i kompliciranih propisa te administrativnih prepreka, kao na primjer dugih rokova čekanja na izdavanje potrebnih dozvola. No, potreba za razvojem i modernizacijom hrvatskog turizma i potencijala koji leži u hrvatskom turističkom sektoru je prepoznata, i to kako od strane Vlade Republike Hrvatske tako i od potencijalnih investitora. Slijedom toga, iako prethodno opisani problemi nisu u potpunosti riješeni, Vlada Republike Hrvatske je znatno povećala olakšice za nove investicijske projekte te donosi novu zakonodavnu regulativu u cilju privlačenja daljnjih investicija u turistički sektor. Cilj je ne samo ubrzati razvoj turizma na obali, već i aktivirati turističku ponudu u kontinentalnom dijelu Hrvatske, koji također nosi znatan turistički potencijal.

Nedavni projekti i novi projekti te investicijske mogućnosti

Počevši od lipnja 2013. godine Agencija Republike Hrvatske za Investicije i Konkurentnost objavljuje Katalog investicijskih projekata u Hrvatskoj, koji sadrži relevantne informacije o projektima koji su na prodaju ili projektima za koje se traže strateški partneri, a koji je rezultirao s nekoliko uspješnih povezivanja poduzetnika u turizmu i strateških partnera. Pored toga, nedavno su objavljeni javni pozivi na neobvezujuće iskaze interesa za nekoliko projekata koji su u vlasništvu Republike Hrvatske, uključujući projekte kao što su Hoteli Maestral Plc. Dubrovnik, Imperial Plc. Rab i Dom za starije i nemoćne osobe — Centar za gerontologiju Volosko.

Najnovije izdanje navedenog Kataloga, objavljeno u lipnju 2015. godine, uključuje 54 investicijska projekta od kojih je 30 javnih projekata (portfelj u vlasništvu države) te 24 privatnih projekata. Skoro polovica ovih projekata uključuje turistički sektor (npr. hotelski projekt “Aquae Balissae”, koji uključuje izgradnju obiteljskog termalnog hotela s dodatnim objektima u središnjem dijelu kontinentalne Hrvatske; projekt “Dvorac Esterhazy”, koji uključuje rekonstrukciju dvorskog kompleksa u hotel s pet zvjezdica u istočnom dijelu kontinentalne Hrvatske; zatim projekt “Kupari”, koji uključuje razvoj elitnog turističkog odmarališta na jugu Dalmacije).

Kretanja na tržištu i predviđanja daljnjeg razvoja, zajedno sa sve većim brojem novih projekata, demonstriraju očiti potencijal rasta te ujedno upućuju na glavne investicijske mogućnosti u Hrvatskoj u specifičnim sektorima turističke industrije, kao što su nautički turizam, luksuzni hoteli, zdravstveni i gastronomski turizam, vinologija, seoski i brdski turizam, golf, sportski i adrenalinski turizam te ekološki turizam. Razumno je vjerovati da takav potencijal rasta i investiranja neće proći nezapažen kod potencijalnih investitora, i stranih i domaćih.

Prirodne prednosti Hrvatske –njeno kristalno jasno more, iznimno razvedena obala, više od 1.000 otoka, zelenilo, šume, više od 1.000 dvoraca i utvrda te druge povijesne znamenitosti, klima, pozicija i laka dostupnost – čine izvrsnu osnovu da Hrvatska postane uvriježeno odredište za elitni turizam. Investicije su potrebne kako bi se mogao ostvariti sav potencijal koji Hrvatska nudi. S Hrvatskom prepoznatom na svjetskom turističkom tržištu kao zvijezdom u usponu sada je pravo vrijeme za investiranje.