Banking, Finance & CM

Czech Republic: Financial Guarantee as a New Type of Corporate Guarantee

The new Civil Code has introduced a financial guarantee as a new type of guarantee similar to a bank guarantee, which may be provided by any natural or legal person.

Introduction

Act No. 892012 Coll., of the Czech Civil Code, effective as of 1 January 2014 (“Civil Code”), has introduced a financial guarantee as a new type of guarantee. The concept and operation of the financial guarantee is similar to that of the bank guarantee, except that it may be granted by any natural or legal person.

Basic Concept

A financial guarantee is a non-accessory written undertaking, independent of the continuing validity of the secured obligation. The guarantor is obliged to pay to the lender a certain amount of money if the borrower fails to discharge the secured obligation, or if other conditions specified under the financial guarantee declaration are met. Unless agreed otherwise in the guarantee declaration, the lender does not have to call on the borrower to discharge the obligation first.

The financial guarantee is expected to be broadly used as a common type of corporate guarantee. The demand of lenders for financial guarantees shall follow from the fact that unlike a general guarantee, (i) the financial guarantee is independent of secured obligation; (ii) the financial guarantee is less complicated in terms of enforcement; (iii) the guarantor is usually unable to use all or some of the borrower’s, as well as its own defences and objections under financial guarantee, unless agreed otherwise; and (iv) the lender may directly call on the guarantor instead of the borrower.

On the other hand, financial guarantees (unlike general guarantees) must stipulate the exact amount of money being secured. Furthermore, a financial guarantee must be called on in writing.

Discharge of secured obligation by guarantor

The financial guarantee is usually a first demand guarantee, which means that the lender is not obliged to require any performance under the secured obligation from the borrower first, and may call on the guarantor if all requirements under the respective financial guarantee declaration are met. It is sufficient when the lender declares to the guarantor that the secured obligation has not yet been discharged. However, the parties may contract out of this rule.

Calling the financial guarantee may be conditioned by the presentation of particular documents (documentary financial guarantee). In such a case, the lender must present required documents together with or without undue delay after the call upon the guarantor.

Defences and objections of guarantor against lender

The guarantor may raise only those defences and objections against the lender that were stipulated under the guarantee declaration in favour of the guarantor, and may not use any defences or objections against the lender unless agreed otherwise in the guarantee declaration.

Claims of guarantor

If the guarantor discharges the obligation, it subrogates into the secured obligation or its discharged part, and the borrower is then obliged to satisfy the guarantor in the same manner as the guarantor was obliged to satisfy the lender; ie, the borrower can use only those objections that were agreed under the guarantee declaration.

Consequences of subrogation

From the lender’s perspective, issues may arise when the guarantor subrogates into the lender’s claims. Especially in case of the guarantor’s performance under a guarantee which does not cover the whole secured obligation. In such a case, the lender is obliged to enable the guarantor to enforce its subrogated rights against the borrower simultaneously with the enforcement of its own rights. Therefore, it is highly advisable to subordinate guarantor’s rights to full discharge of the lender’s own claims against the borrower.

Duration and termination of a financial guarantee

A financial guarantee is concluded for an indefinite period, unless agreed otherwise. If this is the case, the respective financial guarantee ceases to exist only upon mutual agreement of the parties, or if the guarantor discharges the obligation pursuant to the financial guarantee in question.

The law expressly permits to limit the duration of the financial guarantee for a definite period or to stipulate other events causing its termination. From the guarantor’s perspective, limiting the duration to a certain time period or to the occurrence of any other event is highly advisable. Such terms must be explicitly stated under the financial guarantee declaration.

Financial guarantees are expected to be broadly used as a common type of corporate guarantee.

Česká republika: finanční záruka jako nový typ korporátního zajištění

Nový občanský zákoník zavádí finanční záruku jako novou formu zajištění obdobnou bankovní záruce, která ale může být poskytnuta jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou.

Úvod

Účinností zákona č. 892012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), došlo k zavedení finanční záruky jako nové formy zajištění. Koncept finanční záruky je obdobný konceptu bankovní záruky, avšak na rozdíl od ní může být poskytovatelem finanční záruky jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

Základní koncept

Finanční záruka je písemným závazkem výstavce nezávislým na trvání zajištěného dluhu. Výstavce se ve finanční záruce zavazuje uhradit věřiteli přesně stanovenou peněžní částku pro případ, že dlužník zajištěný dluh nesplní, nebo pro případ, že dojde ke splnění jiných podmínek stanovených v záruční listině. Nestanoví-li záruční listina výslovně něco jiného, nemusí věřitel (před uplatněním svých práv z finanční záruky u výstavce) vyzývat dlužníka ke splnění finanční zárukou zajištěného dluhu, ale může požadovat po výstavci, aby dle finanční záruky plnil.

Z výše uvedených důvodů lze očekávat, že se finanční záruka stane hojně využívanou formou korporátního zajištění. Oproti běžnému ručení totiž poskytuje věřiteli zejména tyto výhody: (i) finanční záruka je na zajištěném závazku nezávislá; (ii) uplatnění práv věřitelem je méně komplikované; (iii) výstavce nemůže namítat proti uplatnění finanční záruky jiné námitky, než ty, které byly uvedené v příslušné záruční listině; a (iv) věřitel je oprávněn vyzvat výstavce k plnění, aniž by byl povinen vyzvat k plnění dlužníka.

Na druhou stranu, finanční záruka musí na rozdíl od ručení stanovit přesnou částku a k uplatnění finanční záruky je nutná písemná výzva.

Splnění zajištěného dluhu výstavcem

Jsou-li splněny všechny podmínky ujednané v záruční listině, může věřitel na výstavci požadovat, aby dle finanční záruky plnil. Není-li ujednáno něco jiného, je výstavce povinen plnit na první výzvu věřitele (guarantee on first demand). V tomto směru postačí prohlášení věřitele učiněné vůči výstavci, že zajištěný dluh nebyl doposud splněn.

Uplatnění finanční záruky může být v záruční listině podmíněno předložením určitých dokumentů (tzv. dokumentární finanční záruka). V takovém případě musí věřitel předložit požadované dokumenty zároveň s výzvou k plnění uplatněnou vůči výstavci, nebo bez zbytečného odkladu po této výzvě.

Ochrana a námitky výstavce proti věřiteli

Výstavce může proti věřiteli uplatnit pouze takové námitky, které byly ve prospěch výstavce sjednány v záruční listině, a naopak nemůže uplatnit námitky, které v záruční listině sjednány nebyly.

Nároky výstavce

Pokud výstavce splní svůj závazek z finanční záruky, subroguje tím do právního postavení věřitele (tj. vstoupí tím do zajištěného závazku nebo jeho poměrné části namísto věřitele původního). Dlužník je v takovém případě povinen uspokojit výstavce (jako svého nového věřitele, a to takovým způsobem, jakým byl výstavce povinen uspokojit věřitele původního). To znamená, že dlužník může vůči výstavci uplatnit pouze ty námitky, které byly stanoveny v záruční listině.

Důsledky subrogace

Subrogace výstavce do pohledávky původního věřitele může být problematická zejména tam, kde výstavce plnil z finanční záruky pouze část zajištěného dluhu. V takovém případě by původní věřitel mohl být povinen umožnit výstavci domáhat se jeho práv vůči dlužníkovi, vniklých na základě plnění povinností z finanční záruky, současně s vymáháním svých práv vůči dlužníkovi. Z tohoto důvodu lze doporučit sjednat podřízení (subordinaci) těchto práv výstavce vůči dlužníkovi právům věřitele vůči dlužníkovi, a to až do jejich úplného uspokojení.

Trvání a zánik finanční záruky

Neujednají-li si strany něco jiného, bude finanční záruka zřízena na dobu neurčitou. V takovém případě finanční záruka zanikne pouze na základě vzájemné dohody stran anebo poté, co výstavce splní svůj závazek v souladu s finanční zárukou.

Finanční záruku lze časově omezit a sjednat ji na dobu určitou nebo dohodnout další podmínky jejího zániku. Z pohledu výstavce lze omezení trvání finanční záruky jen doporučit. Takové podmínky zániku však musí být v záruční listině výslovně stanoveny.

Očekává se, že se finanční záruka stane široce užívanou formou korporátního zajištění.


roadmap 15
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


http://roadmap2016.schoenherr.eu/financial-guarantee-as-a-new-type-of-corporate-guarantee/