Corporate / M&A

New E-Commerce Legislation in Turkey

The Regulation of Electronic Commerce Act no. 6563 (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) (“REC”) was approved by the Turkish Parliament on 23 October 2014 and entered into force on 1 May 2015. The REC creates a more secure, transparent and accessible e‑commerce environment in Turkey. It is the first Turkish Act regulating unsolicited commercial electronic messages and is thus a critical development in Turkish legislation.

Purpose and scope of the REC

Art (1) (1) of the REC regulates the procedures and principles of electronic commerce, or e‑commerce, ie, all online financial and commercial activity in an electronic environment.

The REC applies to any and all commercial communication, service providers’ and intermediary service providers’ obligations and regulates electronic execution of agreements, obligations to provide information regarding electronic commerce as well as potential sanctions. It consequently applies to both businesses and consumers.

Service providers & intermediary service providers — their obligations & liabilities

For the purposes of consumer protection, service providers (ie, natural persons or legal entities performing an e‑commerce activity) are required to provide customers with:

(i) general information;

(ii) information regarding placed orders;1

(iii) information about commercial communications;2 and

(iv) protection of personal data.

Under a separate regulation, the obligations also apply to intermediary service providers (defined as natural persons or legal entities providing an electronic environment for others to conduct financial or commercial activities).

Requirement to provide general information

Service providers are obliged to provide information to customers regarding:

(i) the current identity of the service providers as introductory information;

(ii) the technical steps to be followed for the conclusion of the contract;

(iii) whether the agreement will be kept by the service provider and be accessible by the recipient and if so, for how long;

(iv) the technical tools for fixing errors in data entry;

(v) confidentiality obligations;

(vi) the professional chamber, its ethical rules, and how to access them electronically; and

(vii) the contractual provisions and general terms and conditions of business, and the opportunity for the user to store them.

Requirement to provide information regarding the order

Service providers must ensure that the terms and conditions of the commercial contract between the parties, including the total price to be paid, are clearly displayed prior to the order confirmation and the entry of the payment information. In addition, service providers have to make available an appropriate, effective, and accessible technical tool for determining and correcting input errors. They must also confirm the receipt of an order without any delay.

Unsolicited commercial communication

Art 5 of the REC states that a service provider must ensure that a natural person or legal entity making a commercial communication is clearly identified. Furthermore, promotional sales offers, such as discounts, gifts and games have to be clearly identified and access to the terms and conditions of participation is easy.

The regulation also sets out the legal framework governing commercial messages: According to Art 6 REC, commercial electronic messages can be sent to individual recipients only with their prior consent provided either in writing or by electronic communication (“opt-in-system”).

A general principle of the REC is that consent must have been obtained from the recipients in e‑commerce activities. Messages must contain the service providers’ identity, contact details and the subject of the communication. In the event of a request from a recipient, service providers must stop sending commercial messages within three working days of the date of the request.

Data Protection

The REC contains provisions addressing the protection of personal data. Pursuant to Art 10 REC, service providers and intermediary service providers are responsible for the preservation and protection of personal data obtained through commercial activity. In addition personal data cannot be used for other purposes than that for which the data was provided, and cannot be transmitted without the recipients’ consent.

Punitive sanctions

As a result of Art 12 REC, administrative fines varying between TRY 1,000 (app. EUR 320) and TRY 15,000 (app. EUR 4,800) shall apply to e‑commerce participants who do not comply with the obligations set out by the REC. The Customs and Trade Ministry is the competent authority for imposing fines on service providers and intermediary service providers.

Through the enactment of the Regulation of Electronic Commerce, Turkish law shall be brought in line with EU legislation. As a result Turkish consumers now have the 2same level of consumer protection as EU citizens, and Turkish e‑commerce companies are obliged to meet the same requirements set out in the REC as EU companies.

1
Certain information has to be provided by the service provider independently of whether an order has already been placed or not (for details see below).
2
Ie, information requirements of service providers, consent of recipients etc, (for details see below)

Türkiye'de yeni e-ticaret yasası

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“E‑Ticaret Kanunu”), 23 Ekim 2014 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girmiştir. İşbu kanun, daha güvenli, saydam ve erişilebilir e‑ticaret ortamı yaratmaktadır. Ticari elektronik iletilere ilişkin esas ve usulleri düzenleyen ilk kanun olmak üzere Türk hukuk sisteminde önemli bir gelişim kaydetmektedir.

Kanunun Amacı ve Düzenleme Alanı

E‑Ticaret Kanunu m 1/1uyarinca kanunun amacı elektronik ticarete, yani fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen cevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyetlere (m 2/1‑a) ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kanunun kapsam alanı ise ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülükleri ve uygulanacak yaptırımlar olarak kanunun 1 inci maddesinde belirlenmiştir. Bu nedenle hem is adamlarına, hem de tüketicilere tatbik etmektedir.

Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet sağlayıcıların sorumlulukları ve yükümlülükleri

Tüketiciyi korumak amacıyla hizmet sağlayıcılar (m 2/1‑c uyarınca elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler) bir takım bilgileri sağlamak ile yükümlüdürler. Şöyle ki

(i) genel bilgi verme yükümlülüğü,

(ii) siparişe dair yükümlülükler,

(iii) ticari iletişime ilişkin yükümlülükler, ve

(iv) kişisel verilerin korunması yükümlülüğü işbu kanun düzenlemektedir.

Bu yükümlülüklerin aracı hizmet sağlayıcılarına (başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır) uygulanması yönetmelikle belirlenir.

Genel bilgi verme yükümlülüğü

Hizmet sağlayıcı m 31 gereğince elektronik iletişim araçları yoluyla sözleşmenin yapılmasından önce bir takım genel bilgileri alıcılara sunmakla yükümlüdür. Söz konusu bilgiler

(i) alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgiler,

(ii) sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgiler,

(iii) sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgiler,

(iv) veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesi ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara dair bilgiler,

(v) uygulanan gizlilik kuralları,

(vi) varsa, hizmet sağlayıcının mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine dair bilgiler,

(vii) sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanması imkânına ilişkin bilgilerdir.

Siparişe dair yükümlülükler

Hizmet sağlayıcı siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden evvel, ödenecek toplam bedel dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamak ile yükümlüdür. Bununla beraber hizmet sağlayıcı sipariş verilmeden önce, alıcıya veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişebilir teknik araçlar sunmak ile mükelleftir. Alıcının siparişini aldığına dair elektronik iletişim aracıyla gecikmeksizin teyit etmekte hizmet sağlayıcının siparişe ilişkin yükümlülüklerinin arasındadır.

Ticari iletişime ilişkin yükümlülükler

E‑Ticaret Kanunun 5inci maddesine göre ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin hizmet sağlayıcı tarafından açıkça belirlenebilir olmalıdır. Gönderilecek ileti, indirim, hediye, promosyon, yarışma, oyun niteliğinde ise, mesajın niteliği açıkça belirlenebilir, ve bunlara katilimin ve bunlardan faydalanmanın şartlarına –açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmak kaydıyla- kolayca ulaşabilir olmalı.

İşbu kanun elektronik iletiler göndermenin şartlarını da düzenlemektedir: E‑Ticaret Kanununun m 6 uyarınca ancak alıcının önceden, yazılı veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla, izni alma kaydıyla ticari elektronik iletiler gönderilebilir (“opt-in” sistemi).

Yani E‑Ticaret Kanununun temel esasi alıcının onayını almaktır. İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler, iletişim bilgileri ve iletinin konusu ve amacını içermesi gerekmektedir. Alıcının elektronik iletileri almayı reddetme hakkına başvurduğunda, hizmet sağlayıcı talebin ulaşmasını müteakip üç is günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurması gerekir.

Kişisel verilerin korunması

E‑Ticaret Kanununu kişisel verilerin korunması amacıyla yeni hükümler içermektedir. M 10 uyarınca, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı E‑Ticaret Kanunu çerçevesinde yapmış olduğu işlemler sebebiyle elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca işbu verilerin ilgili kişinin onayı olmadan üçüncü kişilere iletilmesi ve başka amaçlarla kullanılması mümkün değildir.

Cezai hükümler

E‑Ticaret Kanununun m 12 ye göre, kanunda sayılan yükümlülüklere uyulmadığı halinde TRY 1,000 ile TRY 15,000 arasında değişen idari para cezaları verilmektedir. İşbu kanuna uymayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarına idari para cezalarını verme yetkisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aittir.

E-Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türk hukukunun Avrupa Birliği mevzuatı ile uyum sağlanacaktır. Şöyle ki, Türk tüketiciler bu kanunun getirdiği yenilikler neticesinde AB mensubu olan tüketicilerle ayni tüketici koruma haklarına sahiptirler, ve Türk şirketleri AB şirketleri için öngörülen ayni yükümlülüklere tabidirler.


roadmap 15
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


http://roadmap2016.schoenherr.eu/new-e-commerce-legislation-in-turkey/