Regulatory

No Time to Waste – New Waste Legislation in Slovakia

New Slovak waste management legislation affects virtually all levels of the waste management industry in Slovakia. This article provides basic information on the primary changes brought about by this new law.

New Slovak waste management legislation

After a lengthy legislative process, a new Slovak waste act (“Act”) has been approved. The Act, which came into effect on 1 January 2016, completely replaced the previous waste management and packaging legislative regime.

The new legislation affects all levels of waste management, and thus changes brought by the Act should be considered from the viewpoint of players in the waste management sector, such as producers of certain goods, municipalities, and entrepreneurs active in the waste management industry.

End of the Recycling Fund

Under the previous legislation, a specific fund – the so-called Recycling Fund – was established from obligatory fees imposed on manufacturers and importers, and designed to support the collection, recycling, and processing of certain types of waste. The funds were used for various projects including, for instance, supporting the construction of more effective recycling facilities. However, in practice the specific purpose and target of the Recycling Fund was unclear and thus it became subject to criticism from the waste management industry, primarily from waste producers.

The Act will dissolve the Recycling Fund as of 31 December 2016 and will gradually transfer its obligations and competences into extended responsibilities on waste products. Generally speaking, more effective waste treatment will be funded directly by producers of waste, rather than via another entity. Funds already accepted within the Recycling Fund will be transferred to an Environmental Fund.

Producer responsibility

Under previous waste management legislation, extended producer responsibility was applicable to enumerated types of waste, with specific rules for each type. Under the Act, this responsibility will be imposed in similar ways upon producers (including importers) of electrical appliances, batteries and accumulators, packaging, cars, tyres, and other non-packaging products (such as paper, cardboard, or glass). The Act also creates obligations to distributors of some of these products as well.

Obligations include various duties related mainly to the responsibility to treat waste resulting from a product placed on the Slovak market. Producers can fulfil these obligations:

(i) individually – in such cases producers would be obliged to create their own systems of handling of the relevant waste stream. In particular, they would be required to obtain authorisation for fulfilling their obligations directly from the Ministry of Environment; or

(ii) collectively – by fulfilling producer obligations collectively, through a producers’ organisation. The organisation would have to apply for authorisation from the Ministry of Environment.

As a new feature, the Act provides for the creation of a coordination centre responsible for each waste stream. This feature should provide self-regulation of management of various waste streams.

New regulation on municipal waste

Currently, more than 70 % of waste collected in Slovakia ends in landfills. In order to change this portion in favor of recycling or other treatment of waste, the Act imposes obligations on the producers, entrepreneurs, and on municipalities regarding the separation and recycling of waste and with respect to treatment of illegal landfills. The Act also regulates in greater detail the relationship between producers (or their collective organisation) and municipalities.

Other changes and deadlines for compliance

The Act includes additional changes, which on one hand increases the obligations of producers or distributors of goods which end as waste (in accordance with the main principle of the Act that the originators of waste should pay for it), but also includes provisions which should decrease the administrative burden on them. It remains to be seen whether the Act will be more effective and accepted than the previous law.

As the Act provides for a significant number of changes on all levels of waste management, subjects have various deadlines to comply with its terms. These deadlines come mostly in 2016, however, such as the deadline for applying for authorisation of collective organisation of producers, which falls on 30 June 2016.

It remains to be seen whether the new Act will serve as a more effective basis for the waste management sector in Slovakia.

Netreba strácať čas – nová právna úprava nakladania s odpadmi v Slovenskej republike

Nová slovenská právna úprava nakladania s odpadmi ovplyvní prakticky všetky stupne odpadového hospodárstva v Slovenskej republike. Tento článok uvádza základné informácie o podstatných zmenách, ktoré priniesla táto nová právna úprava.

Nová slovenská právna úprava nakladania s odpadmi

Po zdĺhavom legislatívnom procese bol prijatý nový slovenský zákon o odpadoch (“Zákon”). Zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016, úplne nahradil predchádzajúci legislatívny režim nakladania s odpadmi a s obalmi.

Keďže nová právna úprava ovplyvňuje všetky stupne nakladania s odpadmi, zmeny, ktoré priniesol Zákon je potrebné skúmať z pohľadu jednotlivých hráčov v sektore odpadového hospodárstva, ako sú napríklad výrobcovia vyhradených výrobkov, obce a podnikatelia pôsobiaci v oblasti odpadového hospodárstva.

Koniec Recyklačného fondu

Na základe predchádzajúcej právnej úpravy bol založený špeciálny fond – tzv. Recyklačný fond, ktorý bol zostavený z povinných poplatkov platených výrobcami ako aj dovozcami a bol vytvorený na podporu zberu, zhodnotenia a recyklácie niektorých druhov odpadov. Prostriedky zhromaždené vo fonde boli využívané na rozličné projekty, napríklad na podporu výstavby efektívnejších recyklačných zariadení. Avšak v praxi bol účel a cieľ Recyklačného fondu často krát nejasný, a preto sa stal terčom kritiky zástupcov odvetvia odpadového hospodárstva, najmä z radov pôvodcov odpadu.

Zákon ruší Recyklačný fond k 31. decembru 2016 a postupne prevedie jeho povinnosti a právomoci do rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Inak povedané, efektívnejšie nakladanie s odpadmi bude financované priamo pôvodcami odpadu a nie prostredníctvom iného subjektu. Peňažné prostriedky už zozbierané v Recyklačnom fonde budú prevedené do Environmentálneho fondu.

Zodpovednosť výrobcu

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy nakladania s odpadmi sa rozšírená zodpovednosť výrobcu vzťahovala na určené druhy odpadov, pričom pre každý druh odpadu existovali osobitné pravidlá. Podľa Zákona je táto zodpovednosť v podobnom rozsahu uložená výrobcom (vrátane dovozcov) elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík a iných neobalových výrobkov (ako sú papier, lepenka alebo sklo). Zákon ustanovuje povinnosti taktiež distribútorom niektorých z týchto druhov výrobkov.

Povinnosti ustanovené Zákonom zahŕňajú rozličné povinnosti najmä vo vzťahu k zodpovednosti za spracovanie odpadov vyplývajúcej z uvedenia výrobku na slovenskom trhu. Výrobcovia môžu tieto povinnosti splniť:

(i) individuálne – v takom prípade bude výrobca povinný vytvoriť svoj vlastný systém nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. Najmä bude musieť získať autorizáciu na plnenie svojich záväzkov priamo od Ministerstva životného prostredia; alebo

(ii) kolektívne – splnením záväzkov výrobcov spoločne, prostredníctvom organizácie výrobcov. Organizácia bude musieť požiadať o autorizáciu Ministerstvo životného prostredia.

Novinkou v Zákone je inštitút koordinačného centra zodpovedného za jednotlivý prúd odpadu. Tento inštitút by mal poskytnúť priestor pre samoreguláciu nakladania s rozličnými prúdmi odpadov

Nová právna úprava komunálneho odpadu

V súčasnosti viac než 70% zozbieraného odpadu v Slovenskej republike skončí na skládkach. Aby sa zmenil tento pomer v prospech recyklácie alebo iného spracovania odpadu, Zákon ukladá povinnosti výrobcom, podnikateľom a obciam, ktoré sa týkajú najmä triedenia a recyklácie odpadu a zaobchádzania s nelegálnymi skládkami odpadu. Zákon taktiež podrobnejšie upravuje vzťahy medzi výrobcami (alebo ich kolektívnymi organizáciami) a obcami.

Iné zmeny a lehoty na splnenie

Zákon obsahuje aj ďalšie zmeny, ktoré na jednej strane pridávajú povinnosti výrobcom a distribútorom výrobkov, ktoré končia ako odpad (v súlade s hlavným princípom Zákona, ktorý ustanovuje, že pôvodca odpadu by mal zaň aj platiť), ale zároveň obsahuje aj ustanovenia, ktoré by mali znížiť administratívnu záťaž kladenú na výrobcov. Až v budúcnosti sa uvidí, či Zákon bude efektívnejší a akceptovanejší ako predošlá právna úprava.

Keďže Zákon zavádza významné množstvo zmien na všetkých stupňoch nakladania s odpadmi, relevantné subjekty majú rozličné lehoty na splnenie týchto podmienok. Lehoty uplynú predovšetkým v roku 2016, ako je to napríklad v prípade lehoty na podanie žiadosti o vydanie autorizácie pre kolektívnu organizáciu výrobcov, ktorá uplynie 30. júna 2016.

Až v budúcnosti sa uvidí, či Zákon bude efektívnejší a akceptovanejší ako predošlá právna úprava.


roadmap 15
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


http://roadmap2016.schoenherr.eu/no-time-to-waste-new-waste-legislation-in-slovakia/