Corporate / M&A

Slovakia: New Civil Procedure Regulation Entering into Force in 2016

On 21 May 2015, the National Council of the Slovak Republic adopted a new Act No. 1602015 Coll. Civil Proceedings Code for Adversarial Proceedings (Civilný sporový poriadok) (“Code”). Together with Act No. 1612015 Coll. Civil Proceedings Code for Non-adversarial Proceedings (Civilný mimosporový poriadok), and Act. No. 1622015 Coll. Administrative Proceedings Code (Správny súdny poriadok), this represents the first comprehensive legal reform of Slovak procedural law in over 50 years.

Accelerating court proceedings

The primary aim of the new Code is to accelerate the oft-criticised speed of court proceedings, to ensure equitable protection of participants’ rights and rationalise the cost of proceedings.

One of the most commonly praised changes in the new act is the introduction of the so-called concentration of proceedings. According to the new Code, the judge will be entitled to order the participants to submit all evidence in proceedings within a stipulated time frame. Otherwise this evidence will not be taken into account when deciding on the merits of a matter. This will make participants’ current practice of submitting new evidence years after proceedings have started in order to delay rulings impossible.

Another change brought about by the introduction of the new Code relates to evidence. The act introduces the formal truth concept, which significantly limits the ability of the judge to consider evidence not put forward by the participants. In the dispute, the judge is to decide based on the submitted evidence.

Preliminary hearings

In addition to these changes, the act now encourages the use of preliminary hearings. Before the first hearing in a matter, the court will be allowed to hold a preliminary hearing to which all participants and relevant persons are subpoenaed. The main purpose of this hearing is to determine whether all the prerequisites of the proceedings have been met, and also to clarify the subject matter of the dispute between the parties. If possible, the court will attempt to resolve the dispute during this preliminary hearing by reaching a settlement. If a settlement cannot be reached, the court may impose obligations on the participants that it deems necessary for making its decision. At the same time the court also specifies what, in its opinion, is in dispute between the parties, which evidence the court will take into account (and which it will not), and provides its preliminary legal standing on the dispute. If possible and practical, the court may even reach a decision on the matter during the preliminary hearing. Participants who are validly subpoenaed but fail to attend the preliminary hearing without due cause may lose the case. Although the Code makes the holding of a preliminary hearing optional, legislators are of the opinion that preliminary hearings will become commonplace, which will lead to a much needed acceleration of civil proceedings in Slovakia.

Delivery of court processes

Another highly anticipated change brought about by the new Code is the introduction of electronic delivery of court mail. The new rules on delivering court mail set out that in most cases electronic mail will be deemed delivered three days after being sent, regardless whether the addressee has read it or not.

What is more, the Code also solves a widespread problem in Slovak civil proceedings: the inability to deliver court mail to participants. Under the new regulations, in most cases, if the addressee has not provided the court with a different address, the court will deliver processes for natural persons to the address found in the register of inhabitants, and in the case of legal persons, to the address found in the Commercial or other public register. In the event that a natural person does not have an address in the registry of inhabitants, mail will be deemed delivered after 15 days of publishing the information regarding delivery of the court mail on the official board at the relevant court and on its website, no matter whether the addressee knows about it or not. The changes in rules on delivery of court processes are considered to be among the most important, since the delivering of court mail has caused substantial delays in proceedings, making the protection of threatened individual rights slow and ineffective. It is expected that this change will speed up proceedings significantly, which will inevitably translate into lower legal fees for participants.

Sanctions

Additionally, the Code eliminates a popular delaying tactic used in Slovakia. Going forward, courts will be entitled to reject and sanction several procedural acts employed obviously to abuse court procedures, leading to unjustified delays in proceedings. For example, if it is found that a manifestly unfounded prejudiced objection has been filed, the court will be entitled to impose a sanction of up to EUR 500 on the party filing it.

The new act will come into effect on 1 July 2016, and it is expected to change Slovak civil proceedings for the better.

The main aim of the new Code is to accelerate the speed of proceedings, to ensure equitable protection of rights of the participants to proceedings, and rationalise the cost of proceedings.

Slovensko: Nová úprava civilného konania vstupujúca do účinnosti v roku 2016

Dňa 21. mája 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 1602015 Z.z. Civilný sporový poriadok (“Zákon”). Spolu so zákonom č. 1612015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok a zákonom č. 1622015 Z.z. Správny súdny poriadok, tvorí Zákon po päťdesiatich rokoch prvú komplexnú právnu reformu procesného práva na Slovensku.

Zrýchlenie súdnych konaní

Hlavným cieľom Zákona je zrýchlenie často kritizovanej pomalosti súdnych konaní a to za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany práv strán a zabezpečenia vyššej hospodárnosti súdneho konania.

Jednou z najviac vyzdvihovaných zmien prinášaných novým Zákonom je zavedenie tzv. koncentrácie konania. Sudca bude po novom oprávnený nariadiť subjektom konania, aby predložili všetky dôkazy v stanovenej lehote. Ak tak nespravia, súd pri rozhodovaní v merite veci nebude na takéto dôkazy prihliadať. Uvedená úprava je zavedená so zámerom zamedzenia v súčasnosti často využívanej praxi subjektov spočívajúcej v predkladaní nových dôkazov, a to aj niekoľko rokov po začatí konania.

Ďalšia zmena, ktorú prináša Zákon, súvisí s dokazovaním. Zákon zavádza koncepciu formálnej pravdy, ktorá v podstatnej miere obmedzuje možnosť sudcu brať do úvahy taký dôkaz, ktorý nebol predložený subjektmi konania. V sporovom konaní sudca rozhoduje na základe subjektmi konania predložených dôkazov.

Predbežné prejednanie sporu

Zákon tiež cieli k častejšiemu využívaniu inštitútu predbežného prejednania sporu. Pred prvým pojednávaním vo veci má súd možnosť nariadiť predbežné prejednanie sporu a predvolať všetky relevantné subjekty konania. Hlavným účelom takéhoto pojednávania je určiť, či sú splnené všetky podmienky konania, a tiež objasniť predmet sporu medzi stranami. Ak je to možné, súd sa pokúsi urovnať spor už počas predbežného prejednania uzatvorením zmieru. Ak uzatvorenie zmieru nemožno dosiahnuť, súd môže subjektom konania uložiť povinnosti, nevyhnutné pre vydanie rozhodnutia. Zároveň súd vymedzí, čo je podľa jeho názoru medzi stranami sporné, na ktoré dôkazy bude prihliadať (a na ktoré nie) a poskytne svoje predbežné právne posúdenie sporu. Ak je to možné a účelné, súd môže vydať rozhodnutie vo veci už počas predbežného prejednania. Subjekty konania, ktoré boli platne predvolané, avšak na prejednanie sa bez vážneho dôvodu nedostavia, môžu byť postihnuté neúspechom v spore. Hoci zákon upravuje nariadenie predbežného prejednania ako fakultatívne, zákonodarca je toho názoru, že takéto prejednania sa stanú bežnou súčasťou konaní, čo povedie k tak potrebnému zrýchleniu civilných sporov vedených na Slovensku.

Doručovanie súdnych písomností

Ďalšou veľmi očakávanou zmenou, ktorú Zákon prináša, je zavedenie elektronického doručovania súdnych písomností. Nové pravidlá doručovania súdnych písomností stanovujú, že vo väčšine prípadov budú elektronicky doručované písomnosti pokladané za doručené po troch dňoch odo dňa ich odoslania, bez ohľadu na to, či si ich adresát prečítal alebo nie.

Ba čo viac, Zákon tiež rieši rozsiahly problém slovenských civilných konaní, ktorým je nemožnosť súdu doručiť subjektom súdne písomnosti. Na základe novej úpravy, vo väčšine prípadov, ak adresát neposkytne súdu adresu na doručovanie, bude súd doručovať písomnosti fyzickým osobám na ich adresu evidovanú v registri obyvateľov a v prípade právnických osôb, na adresu sídla zapísaného v obchodnom alebo inom verejnom registri. V prípade, že fyzická osoba nemá evidovanú adresu v registri obyvateľov, písomnosť bude po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli príslušného súdu a na jeho webovej stránke pokladaná za doručenú, bez ohľadu na to, či sa o tom adresát dozvie. Zmeny v spôsobe doručovania súdnych písomností sa považujú za jedny z najdôležitejších, vzhľadom na to, že doručovanie súdnych písomností spôsobuje významné zdržania súdnych konaní, čo robí ochranu ohrozených individuálnych práv pomalou a neefektívnou. Očakáva sa, že táto zmena prinesie ich podstatné zrýchlenie, čo sa nepochybne odrazí aj v znížení nákladov strán v súvislosti s konaniami na súde.

Sankcie

Zákon taktiež eliminuje populárnu taktiku zdržiavania súdneho konania používanú na Slovensku. Po účinnosti Zákona, budú súdy oprávnené odmietnuť a sankcionovať niektoré procesné úkony, ktoré zjavne zneužívajú súdne konanie a vedú k neoprávneným odkladom v konaní. Napríklad, ak podľa názoru súdu bola podaná zjavne nedôvodná námietka zaujatosti, bude tento súd oprávnený uložiť sankciu až do výšky 500 eur tej strane, ktorá ju podala.

Nový Zákon vstúpi do účinnosti 1. júla 2016 a očakáva sa, že pre civilné konania na Slovensku bude predstavovať podstatnú zmenu k lepšiemu.

Hlavným cieľom nového Zákona je zrýchlenie konania s cieľom zabezpečiť spravodlivú ochranu práv strán v konaní a zhospodárnenie konania.


roadmap 15
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


http://roadmap2016.schoenherr.eu/slovakia-new-civil-procedure-regulation-entering-into-force-in-2016/