Banking, Finance & CM

The Role of the Croatian National Bank in the Sale of NPLs

In 2013, the Croatian National Bank (Hrvatska narodna banka; the “HNB”), motivated by concerns that had arisen during a large NPL transaction the year before, amended the law regulating the provision of banking services, and then passed a by-law closely regulating the sale of placements by credit institutions. Introducing these changes into Croatian legislation has had a significant impact on the sale of NPLs in Croatia.

Reasons for regulating the sale of placements

The HNB extended its supervisory authority to the sale of placements (ie, financial assets of credit institutions in the form of granted loans) by credit institutions as a result of questions that had arisen while it was monitoring a major NPL transaction of a large local bank in December 2012. The HNB’s answers to those questions were, in 2013, incorporated into the Croatian Credit Institutions Act (Zakon o kreditnim institucijama; “ZOKI”)1 and subsequently the Decision on the sale of placements by credit institutions (Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija; “Decision”)2.

HNB stated that adoption of such changes was necessary for securing continuity of financial reporting, disabling distortion of the results presented by the banks (through conclusion of intragroup transactions), and preventing non-credit institutions that acquire consumer loans from using inappropriate collection methods in banking.

The Decision

The Decision stipulates, among other things, that a seller may conclude a contract on the sale of placements with an acquirer from within its group only if certain conditions have been met. Furthermore, the seller and the acquirer shall be jointly liable for any damage caused to consumers as a consequence of the sale.

The most interesting part of the Decision relates to the obligation of the seller to notify the HNB of a sale of a material amount of placements. This obligation, inter alia, includes submitting a complete draft of an agreement to sell placements.3 A positive opinion from the HNB stating that all conditions set forth in the Decision have been met is required before the sales agreement can be executed. The HNB is required to deliver its opinion to the seller within 60 days from receiving its notification.

Practice shows that there is considerable cooperation between banks and the HNB when a large NPL portfolio is sold. This cooperation happens both during the preparation for the sale of the placements, and the period of official assessment conducted by the HNB. Through cooperating in this manner, sellers may shorten the assessment period prescribed by the Decision.

Implications of adopting the Decision on the sale of NPLs in Croatia

The adoption of the Decision has had significant implications to the sale process of NPLs in Croatia. Local banks, as well as branches of third-country banks authorised by the HNB to provide banking services in Croatia4, have had to quickly adapt to the newly stipulated requirements.5 Nevertheless, practice shows that the HNB tends to be flexible when supervising the sale process of large NPL portfolios.

Finally, regulating the sale of placements by credit institutions should bring positive changes to this process in the future. Even before the Decision was adopted, on numerous occasions local banks lobbied for changes to legislation that would make selling of large NPLs portfolios much easier (eg, by suggesting the modification of the duty to notify debtors of the assignment of claims, proposing an easier way in which to enter into pending court proceedings against debtors, and so on). The adoption of the Decision is another important step in that right direction.

Extending the supervisory authority of the HNB to the sale of placements by credit institutions has had a significant impact on the sale of NPLs in Croatia. Practice shows that the HNB tends to be flexible when supervising the sale of large NPL portfolios. This should also bring positive changes to this process in the future.

1
Official Gazette no. 5413.
2
Official Gazette no. 6713.
3
For the seller, which eligible capital exceeds three billion kuna, the ‘material amount of placements relates to HRK 300 mln (art 2 para 1 no 4 of the Decision).
4
The provisions of the Decision do not apply to Member States of the European Union or a contracting party to the Agreement on the European Economic Area (EEA).
5
Art 1 para 2 and 3 of the Decision.

Uloga Hrvatske narodne banke u prodaji NPL-ova

Potaknuta zahtjevima koji su se pojavili tijekom velike NPL transakcije u prethodnoj godini, u 2013. Hrvatska narodna banka (“HNB”) inicirala je izmjenu zakona kojim se uređuje pružanje bankovnih usluga te potom donijela podzakonski propis kojim se uređuje prodaja plasmana kreditnih institucija. Uvođenje ovih zakonodavnih promjena imalo je snažan utjecaj na prodaju NPL-ova u Hrvatskoj.

Razlozi za reguliranje prodaje plasmana

Proširenje nadzornih ovlasti HNB-a na prodaju plasmana kreditnih institucija (financijske imovine u pojavnom obliku odobrenih kredita) rezultat je određenih pitanja koja su se pojavila dok je nadzirao značajnu NPL transakciju velike domaće banke u prosincu 2012. HNB-ovi odgovori na ta pitanja ugrađeni su 2013. u Zakon o kreditnim institucijama (“ZOKI”)1 te u Odluku o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (“Odluka”)2.

Usvajanje ovih promjena HNB je objasnio potrebom da se osigura kontinuitet financijskog izvješćivanja, onemogući distorzija iskazanih rezultata banaka (kroz zaključivanje intra-grupnih transakcija) te spriječi mogućnost da kupci potrošačkih kredita koji se nalaze izvan bankovnog sektora koriste metode naplate duga koje nisu u primjerene u bankarstvu.

Odluka

U Odluci se, između ostalog, navodi kako prodavatelj može sklopiti ugovor o kupoprodaji plasmana sa stjecateljem iz njegove grupe samo ukoliko su prethodno zadovoljeni određenim uvjeti. Nadalje, prodavatelj solidarno odgovara sa stjecateljem za štetu koja nastane potrošaču kao posljedica prodaje plasmana.

Najzanimljiviji dio Odluke odnosi se na obvezu prodavatelja da obavijesti HNB o prodaji materijalno značajnog iznosa plasmana.3 Ova obveza uključuje i dostavu nacrta ugovora o kupoprodaji plasmana. Pozitivno mišljenje HNB-a kojim je ocijenjeno da su ispunjeni uvjeti propisani Odlukom, potrebno je pribaviti prije sklapanja ugovora o prodaji plasmana. Svoje mišljenje HNB dostavlja prodavatelju najkasnije u roku od 60 dana od primitka obavijesti.

Praksa je pokazala kako prilikom prodaje velikih NPL portfelja postoji značajna suradnja između banaka i HNB-a. Takva suradnja prisutna je kako u periodu pripreme banaka za prodaju plasmana tako i u periodu službenog nadzora koji provodi HNB. Usko surađujući s HNB-om, prodavatelji su u mogućnosti skratiti period dostave mišljenja od strane HNB-a.

Implikacije usvajanja Odluke na prodaju NPL-ova u Hrvatskoj

Usvajanje Odluke imalo je značajne implikacije na proces prodaje NPL-ova u Hrvatskoj. Domaće banke, kao i podružnice trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za pružanje bankovnih usluga u Hrvatskoj4, morale su se brzo adaptirati na nove uvjete.5 Pored toga, praksa je pokazala kako HNB ima tendenciju da bude fleksibilan kada nadzire prodaju velikih NPL portfelja.

Konačno, uređenje prodaje plasmana kreditnih institucija trebalo bi donijeti pozitivne promjene ovom procesu u budućnosti. I prije usvajanja Odluke, u više navrata, domaće banke lobirale su za zakonodavne promjene koje bi olakšale prodaju velikih NPL portfelja (npr. predlaganje modifikacije dužnosti da se o prijenosu tražbina obavijeste dužnici, predlaganje lakših načina preuzimanja sudskih postupaka u tijeku itd.). Usvajanje Odluke još je jedan važan korak u tom pravom smjeru.

Proširenje nadzornih ovlasti HNB-a na prodaju plasmana kreditnih institucija imalo je značajan utjecaj na prodaju NPL-ova u Hrvatskoj. Praksa je pokazala kako HNB ima tendenciju da bude fleksibilan kada nadzire prodaju velikih NPL portfelja. To bi, ujedno, trebalo donijeti pozitivne promjene ovom procesu u budućnosti.

1
Narodne novine br. 5413.
2
Narodne novine br. 6713.
3
Za prodavatelja čiji jamstveni kapital prelazi tri milijarde kuna materijalno značajnim iznosom plasmana smatra se iznos od HRK 300 mln (čl. 2. st. 1. toč. 4. Odluke).
4
Odredbe Odluke ne primjenjuju se na države članice Europske Unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru (EEA).
5
Čl. 1. st. 2. i 3. Odluke.