EU & Competition

The Serbian Commission for the Protection of Competition Carries Out Its First Dawn Raids

In July 2015, after years of announcements, comprehensive staff trainings, and procuring forensic software, the Serbian Commission for the Protection of Competition (“Commission”) carried out its first dawn raids. The first raids were carried out at the premises of several undertakings in Belgrade active in the distribution of e‑cigarettes and e‑liquids in relation to resale price fixing.

What is a dawn raid?

A “dawn raid” is an unannounced inspection carried out by officials of the Commission at the premises of an undertaking suspected of violating antitrust rules. The purpose of dawn raids is to gather evidence by making an unannounced inspection of a party’s premises if there is a reasonable doubt of danger of disposal or removal of evidence. A dawn raid can be conducted in relation to any antitrust violation, and can be a particularly effective tool for uncovering collusion among competitors, aimed at raising prices, partitioning markets, or in some other way foregoing competition and harming consumers. For these reasons, the making of dawn raids is an increasingly popular tool among competition authorities in Europe and the CEE region.

In the course of a dawn raid, Commission officials can wield their wide ranging powers by inspecting premises, vehicles, computers, and documents, copying, scanning and seizing files, requesting statements, and sealing off premises. The undertaking under investigation is required to allow unhindered access and cooperate with the Commission’s officials. Should they fail to do so, Commission officials can request assistance of the police.

What can undertakings do?

In order to minimise risks stemming from antitrust violations and dawn raids, undertakings can carry out a number of measures:

(i) Institute Compliance Programs and Trainings: By instituting compliance programs, undertakings can anticipate and manage risks by attuning their vari-ous departments to recognise and react to foreseeable antitrust violations in their line of work. Compliance trainings are aimed at achieving full compliance and preventing potential antitrust violations from occurring in the first place. The emphasis is on compliance trainings which are tailored to the specifics of a given sector, in particular taking into account previous antitrust violations in the sector. The trainings cover all aspects of an undertaking’s activities in which antitrust violations can occur, including dealings with customers, dealings with suppliers, and relations with competitors. Considering the potential consequences of an undertaking being charged with an antitrust violation, which can result in fines and reputational damage, compliance programs and trainings play an essential role in preventing risks and safeguarding the undertaking’s standing.

(ii) Dawn Raid Protocols and Trainings: Being able to manage a dawn raid depends significantly on the undertaking being prepared for an unannounced inspection. All employees of an undertaking, including reception and management, should be adequately prepared with information about their rights and duties in case of a dawn raid. This can be realised by instituting effective rules and protocols for concerned departments, including adequate trainings for all concerned employees. Dawn raid trainings can prevent an undertaking from obstructing a dawn raid or from volunteering excessive information, which can have significant ramifications for the antitrust investigation at a later stage.

Finally, and equally importantly, an undertaking during a dawn raid has the right to receive assistance from outside legal counsel. Ideally, such counsel should be well-versed in competition law matters, so they can effectively and efficiently react to whatever the specifics of a particular dawn raid might be.

Being able to manage a dawn raid primarily depends on the undertaking being prepared for an unannounced inspection. All employees of an undertaking, including the reception and management, should be adequately prepared.

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije izvršila prve nenajavljene uviđaje

Nakon višegodišnjih priprema koje su uključivale najave, sveobuhvatnu obuku osoblja, kao i nabavku forenzičkog softvera, Komisija za zaštitu konkurencije (“Komisija”) je u julu 2015 izvršila prve nenajavljene uviđaje. Prvi od nenajavljenih uviđaja izvršen je u Beogradu, u prostorijama nekoliko društava koja su aktivna na tržištu distribucije elektronskih cigareta i tečnosti za elektronske cigarete, a u vezi sa utvrđivanjem maloprodajnih cena.

Šta je nenajavljeni uviđaj?

Nenajavljeni uviđaj predstavlja iznenadnu kontrolu koju sprovode službenici Komisije u prostorijama društava za koje postoji sumnja da krše pravo konkurencije. Svrha nenajavljenog uviđaja jeste da se, u slučajevima kada postoji opasnost od uklanjanja ili izmene dokaza, iznenadnom kontrolom prostorija društva prikupe isti. Nenajavljeni uviđaj može biti sproveden u vezi sa bilo kojom povredom prava konkurencije, a naročito može predstavljati efikasan instrument za otkrivanje kartelskog dogovaranja konkurenata, koje ima za cilj povećavanje cena, podelu tržišta ili povredu konkurencije i potrošača na drugi način. Iz ovih razloga, nenajavljeni uviđaji su sve popularniji instrument kod organa za zaštitu konkurencije EU i država regiona.

Službenici Komisije imaju široka ovlašćenja tokom uviđaja i mogu, između ostalog, da vrše pregled prostorija, vozila, računara i dokumenata, da kopiraju, skeniraju i oduzmu sva poslovna i druga dokumenta, da zahtevaju izjave, kao i da zapečate sve poslovne prostorije i poslovna dokumenta. U isto vreme, društvo u kojem se vrši uviđaj je obavezno da obezbedi nesmetani pristup i da sarađuje sa službenicima. U suprotnom slučaju, službenici Komisije mogu da zahtevaju pomoć policije.

Šta društva mogu učiniti?

Kako bi smanjila rizik koji proizlazi iz povrede konkurencije i nenajavljenih uviđaja, društva mogu preduzeti niz mera:

(1) Programi usklađenosti i obuke: Uvođenjem programa usklađenosti, društva mogu predvideti i upravljati rizicima na način što će obučiti različita odeljenja unutra društva da u svom redovnom poslovanju prepoznaju i reaguju na predvidive povrede konkurencije. Svrha programa usklađenosti je prvenstveno postizanje potpune usklađenosti i sprečavanje potencijalnih povreda konkurencije. Naglasak je pri tome na programima usklađenosti koji su prilagođeni specifičnom sektoru, naročito uzimajući u obzir prethodne povrede konkurencije u konkretnom sektoru. Obuke pokrivaju sve aspekte aktivnosti društava u kojima može doći do povrede konkurencije, npr. odnosi sa kupcima, odnosi sa dobavljačima, kao i u odnosi sa konkurentima. Imajući u vidu rizike kojima je izloženo društvo koje učestvuju u povredama konkurencije, što može imati za posledicu novčane kazne i narušavanje ugleda, programi usklađenosti i obuke imaju ključnu ulogu u sprečavanju takvih rizika i očuvanju položaja samog društva.

(2) Protokoli i obuke za slučaj nenajavljenih uviđaja: Mogućnost upravljanja nenajavljenim uviđajem prvenstveno zavisi od pripremljenosti društva za iznenadnu kontrolu. Svi zaposleni u društvu, uključujući recepciju i upravu, moraju biti adekvatno pripremljeni. To znači da zaposleni moraju biti u dovoljnoj meri upoznati sa svojim pravima i obavezama u slučaju nenajavljenog uviđaja. Dato može biti postignuto uvođenjem efektivnih pravila i protokola za relevantna odeljenja, kao i adekvatnim obukama svih zaposlenih. Obuke za slučaj nenajavljenih uviđaja mogu sprečiti društvo u ometanju nenajavljenog uviđaja ili u prekomernom otkrivanju informacija, što može imati značajne posledice u daljem toku istrage.

Konačno, ali podjednako važno, društvo tokom nenajavljenog uviđaja ima pravo na pomoć spoljnog pravnog savetnika. Idealno, ovaj savetnik bi trebao da bude dobro upućen u pravo konkurencije kako bi mogao efektivno i efikasno reagovati na bilo kakvu specifičnost konkretnog nenajavljenog uviđaja.

Mogućnost upravljanja nenajavljenim uviđajem prvenstveno zavisi od pripremljenosti društva za iznenadnu kontrolu. Svi zaposleni u društvu, uključujući recepciju i upravu, moraju biti adekvatno pripremljeni.


roadmap 15
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


http://roadmap2016.schoenherr.eu/the-serbian-commission-for-the-protection-of-competition-carries-out-its-first-dawn-raids/