EU & Competition

Turkey: Recent Healthcare Investigations in Turkey and an Overview of Anti-Trust Investigation Procedures

Recent healthcare investigations in Turkey and anti-trust investigation procedures are explained.

Recent healthcare investigations in Turkey

The Turkish Competition Authority (“CA”) launched two investigations in September 2015 against Siemens and Philips for abuse of their dominant positions in the spare parts market for medical scanning and diagnosis devices.

The investigation against Siemens San. ve Tic. AŞ. (“Siemens”), is remarkable for being essentially launched by the appellant court. The matter was first investigated by the CA in 2010 (on 21 October 2010 under file no. 10−66÷1408−527) and resulted in a “no investigation” decision. Upon appeal, the Council of State (ie, the appellate court) in a 2015 decision (on 14 May 2015 under file no 20151454) cancelled the Authority’s decision, triggering the current investigation.

Subsequently, the CA also commenced an investigation against Türk Philips Ticaret AŞ. (“Philips”) for allegedly abusing its dominant position in the medical scan and diagnosis devices spare parts market by charging different prices to customers with equal status.

Both investigations are being watched quite closely by market players and the results will guide future market practices. The decisions are expected to be announced by the first quarter of 2016 unless additional six months extensions are granted by CA. In light of the significance of these investigations, an overview of the anti-trust investigation procedures in Turkey is warranted.

Anti-trust investigations procedure in Turkey

The CA can investigate anti-competitive behaviour of undertakings ex officio or upon complaint by third parties. It can decide either to (i) proceed directly to an investigation phase or (ii) conduct a preliminary investigation phase in order to determine whether it is necessary to commence a formal investigation.

The preliminary investigation phase results in (i) preparation of a report within 30 days after the preliminary investigation decision is rendered and (ii) a decision of the Turkish Competition Board (“Board”) within ten days after the submission of the report to the Board, whether to investigate or not.

Formal investigations that the Board determines are warranted should be concluded within six months, though the Board is empowered to this deadline once for an additional term of six months. The Board must inform the parties within 15 days of its decision to investigate and of the type and content of the alleged infringement, after which the parties will have 30 days to submit their first written pleas.

During the investigation period, CA officials can conduct on-site inspections and request further information and documents based on powers vested in them by the Turkish Competition Act. At any point, during the investigation period, the investigated parties may submit to the CA any information and documents which they believe may be relevant to its decision.

The CA’s investigation concludes with a report, which is submitted to both, the Board and the parties. The parties, found to be in infringement, are requested to submit their second written pleas within 30 days to the Board. Within 15 days, following the submission of these second pleas, the case handlers submit an additional opinion to the Board and the parties. The parties can respond to this additional opinion within 30 days, which can be extended once by 30 days.

Requests for hearings should be specified in the plea; although the CA can also decide ex-officio to hold a hearing. These hearings should be held 30 – 60 days after the investigation phase is concluded. The hearings are in principle public, but closed hearings can be held in order to protect commercial secrets and for reasons of public morality. Before the hearing date, the parties can request copies of all the documents relating to themselves and the relevant evidence that has been collected. It should be noted that the Board cannot base its decisions on any evidence that the parties have not been informed of and upon which they have not had the opportunity to exercise their defence rights.

The CA’s decision must be rendered either on the same day the hearing is held, or within 15 days following the hearing date. If a hearing is not held, then the decision should be rendered within 30 days after the investigation phase is concluded.

Appeal to administrative courts against CA decisions is possible; however, the appeal process does not prevent the implementation of the CA’s decisions and payment of administrative fines.

In 2014 the CA investigated 163 infringement cases and 11 of them resulted in fines. As of March 2015, there were 14 ongoing investigations.

The results of CA investigations against Siemens and Philips are followed quite closely by market players, and the decision will certainly guide future market habits.

Türkiye: Türk Rekabet Kurumu’nun Sağlık Hizmetleri konusunda güncel soruşturmaları ve Rekabet Soruşturma Prosedürlerine Genel Bakış

Türk Rekabet Kurumu’nun sağlık hizmetleri konusunda güncel soruşturmaları ve rekabet soruşturma prosedürleri açıklanmaktadır.

Türkiye’de Yapılan Güncel Sağlık Hizmeti Yatırımları

Türk Rekabet Kurumu (“RK”), Eylül 2015’de Siemens ve Philips’e karşı tıbbi teşhis ve görüntüleme cihazlarına yönelik yedek parça pazarındaki hakim durumlarını kötüye kullandıkları iddiası ile iki ayrı soruşturma açmış bulunmaktadır.

Siemens San. ve Tic. AŞ. (“Siemens”)’e karşı başlatılan soruşturma, Danıştay tarafından verilen bir yargı kararı üzerine yapıldığı için dikkat çekmektedir. Bu konu RK tarafından ilk olarak 2010 yılında incelenmiş (21 Ekim 2010 tarihli ve 10−66÷1408−527 sayılı dosya) ve inceleme sonucunda “soruşturma açılmasına gerek olmadığı” kararı verilmişti. İlgili kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 2015 yılında aldığı karar ile (14 Mayıs 2015 tarihli ve 20151454 sayılı karar) Kurul kararını iptal etmiş ve böylelikle mevcut soruşturmanın açılmasına neden olmuştur.

Bu soruşturmanın açılmasını takiben RK, Türk Philips Ticaret AŞ. (“Philips”)’e karşı da tıbbi teşhis ve görüntüleme cihazı yedek parçalarının satışlarında eşit durumdaki alıcılara farklı fiyat uygulamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası ile soruşturma başlatmıştır.

Her iki soruşturma da diğer piyasa aktörleri tarafından yakından takip edilmektedir ve soruşturmalardan çıkacak sonuç ilerideki piyasa davranışları üzerinde belirleyici olacaktır. Soruşturma süresi RK tarafından en fazla 6 aylık süre ile uzatılmadığı takdirde, soruşturmaların 2016 yılının ilk çeyreğinde karara bağlanması beklenmektedir. Bu soruşturmaların önemini dikkate alarak, Türkiye’deki rekabet soruşturma prosedürlerine değinilmektedir.

Türkiye’de Rekabet Soruşturmalarına İlişkin Prosedür

RK, teşebbüslerin rekabeti bozucu faaliyetlerine karşı resen ya da üçüncü bir kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlatabilir. Kurul ciddi görülen iddialar karşısında soruşturma başlatacağı hallerde; (i) doğrudan soruşturma aşamasına geçme kararı ya da (ii) ön araştırma yapma kararı alabilir.

Ön araştırma kararı verilmesi durumunda; (i) bir ön araştırma raporu hazırlanarak 30 gün içerisinde Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) sunulur, (ii) Kurul on gün içerisinde raporu değerlendirerek soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına ilişkin bir karar verir.

Kurul’un resmi soruşturma açılması kararını alması halinde altı aylık soruşturma süreci başlar, Kurul bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı ay daha uzatma yetkisine sahiptir. Kurul, soruşturma açılması kararı verdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde iddia edilen ihlalin türünü, içeriğini ve soruşturma kararını taraflara bildirir ve taraflar tebliğden itibaren 30 gün içerisinde ilk yazılı savunmalarını gönderirler.

Soruşturma süreci boyunca RK yetkilileri, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile kendilerine verilmiş olan yetkilere dayanarak yerinde inceleme yapma, daha fazla bilgi ve belge isteme hakkına sahiptirler. Soruşturma sürecinin herhangi bir aşamasında, soruşturmanın tarafları RK’ya, kararını etkileyeceğini düşündükleri bilgi ve belgeleri gönderebilirler.

RK soruşturması sonucunda bir soruşturma raporu hazırlanır ve hazırlanan rapor hem Kurul’a hem de taraflara tebliğ edilir. İhlalde bulundukları tespit edilen taraflardan soruşturma raporuna karşı 30 gün içerisinde Kurul’a ikinci yazılı savunmalarını göndermeleri istenir. İkinci yazılı savunmaların intikalinden sonra soruşturma heyeti, 15 gün içerisinde ek görüşünü hazırlar ve bunu taraflara ve Kurul’a gönderir. Taraflar bu ek görüşe karşı 30 gün içerisinde savunmalarını sunabilirler, 30 günlük süre bir defaya mahsus olmak üzere 30 gün daha uzatılabilir.

Sözlü savunma toplantısı, tarafların dilekçelerinde bu haklarını kullanmak istediklerini bildirmeleri üzerine yapılır; ayrıca Kurul, resen sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verebilir. Bu toplantılar soruşturma safhasının bitiminden itibaren 30 ila 60 gün içinde yapılır. Toplantılar halka açık olarak yapılır ama genel ahlakın ve ticarî sırların korunması gerekçesi ile Kurul, toplantıların gizli olarak yapılmasına karar verebilir. Toplantı tarihinden önce taraflar kendileri ile ilgili toplanan her türlü belge ve ilgili delillerin kopyasını talep edebilirler. Dikkat edilmesi gereken bir husus da Kurul’un karar alırken tarafların bilgilendirilmediği hiçbir delil ve kendilerine savunma hakkı tanınmayan hiçbir durumu kullanamayacağıdır.

RK, sözlü savunma toplantısı yapıldıktan sonra aynı gün ya da toplantıdan itibaren 15 gün içinde karar verir. Sözlü savunma toplantısının yapılmaması halinde karar dosya üzerinde yapılacak incelemeye göre soruşturma safhasının bitiminden sonra 30 gün içinde verilir.

RK kararlarına karşı yargı yoluna gidilebilir, ancak RK kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması kararların uygulanmasını ve idarî para cezalarının takip ve tahsilini durdurmaz.

2014 yılında RK 163 adet ihlale ilişkin soruşturma açmış ve bunlardan 11 tanesi idari para cezası ile sonuçlanmıştır. 2015 yılı Mart ayı itibari ile hala devam etmekte olan 14 adet soruşturma bulunmaktadır.

RK’nın Siemens ve Philips’e karşı başlattığı soruşturmalar, piyasadaki diğer aktörler tarafından yakından takip edilmektedir ve verilecek kararlar şüphesiz piyasa aktörlerinin davranışlarını etkileyecektir.


roadmap 15
schoenherr attorneys at law / www.schoenherr.eu


http://roadmap2016.schoenherr.eu/turkey-recent-healthcare-investigations-in-turkey-and-an-overview-of-anti-trust-investigation-procedures/